ในโครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยดำเนินศึกษา และเลือกที่จะบันทึกข้อมูลตัวบทกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง เหตุผลที่คัดเลือกกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งก่อน เนื่องจากผลการวิจัยที่ผ่านมา (สมทรง บุรุษพัฒน์ และคณะ, 2554) พบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการรวมตัวกันเป็นปึกแผ่น เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และมีความปรารถนาอันแรงกล้าในอันที่จะสืบสานภาษาและวัฒนธรรมของตนให้อยู่ได้นานที่สุด นอกจากนี้ ภาษาไทยโซ่งก็เป็นภาษาที่มีตัวเขียนเป็นของตนเอง จึงไม่จำเป็นต้องประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อเขียนภาษาไทยโซ่ง ดังนั้นการเริ่มต้นศึกษาด้านชาติพันธุ์เพื่อที่จะสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานและพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว ก็ควรเริ่มจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเจตคติทางบวกต่อภาษาและวัฒนธรรมของตนก่อน เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์มีความเข้มแข็งทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งทัศนคติเชิงบวกเช่นนี้ ก็จะปัจจัยที่เหมาะสมที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์นั้นได้ดียิ่งขึ้น กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งมีคุณสมบัติพื้นฐานดังกล่าว จึงเป็นต้นทุนที่ดีให้กับโครงการวิจัยที่จะริเริ่มศึกษาและสร้างกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการพัฒนา รวมทั้งจะได้เป็นแบบอย่างและสร้างรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการทำงานวิจัยกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆในประเทศไทยต่อไปในอนาคต

  สำหรับพื้นที่ในการเก็บข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยกำหนดขอบเขตการวิจัยที่จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่วิจัยหลักเพื่อประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการเอกสารและข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งตั้งแต่การเก็บบันทึกข้อมูลภาคสนามจนถึงการเผยแพร่ข้อมูลตัวบทไทยโซ่งที่รวบรวมได้ในวงกว้างโดยผ่านช่องทางต่างๆ เหตุผลที่เลือกจังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามหลัก เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โครงการวิจัยนี้เป็นตัวอย่างโครงการวิจัยโครงการหนึ่งที่ทำงานร่วมกับชุมชนที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนาการท่องเที่ยว ปีที่ 1 (สมทรง บุรุษพัฒน์ และคณะ, 2554) พบว่านครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งจังหวัดนครปฐมเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง ยังคงมีการใช้ภาษาไทยโซ่งในชีวิตประจำวัน และในพิธีกรรมต่างๆ ยังคงวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณีพิธีกรรมของไทยโซ่งอย่างเหนี่ยวแน่น  อีกทั้งยังกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งจังหวัดนครปฐมมีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้มแข็ง   ผลผลิตการวิจัยจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มไทยโซ่งทั้งที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดอื่นๆที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งอาศัยอยู่

  ในการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลภาษากลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งยังรวมถึงการรวบรวมข้อมูล   ตัวบทแบบทุติยภูมิที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมภาษาและวัฒนธรรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งและการเก็บข้อมูลภาคสนามของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งในจังหวัดอื่นๆที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง อาศัยอยู่ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี

   

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.