โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการข้อมูลตัวบทของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง“เป็นโครงการวิจัยย่อยในโครงการโครงการวิจัย “ชาติพันธุ์:กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม”ซึ่งได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มการวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2553-2556ผู้วิจัยขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่จัดสรรทุนให้ดำเนินการวิจัยจนสำเร็จ และขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และศาสตราจารย์ ดร. เจตนา นาควัชระ ที่ให้การสนับสนุนโครงการวิจัย

  งานวิจัยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งด้วยความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณและขอบคุณเป็นอย่างสูง

  รองศาสตราจารย์ ดวงพร คำนูณวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์โสภนา ศรีจำปา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียที่อนุญาตให้ใช้สถานที่พร้อมอุปกรณ์ในการวิจัย

  รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรณาธิการหนังสือเล่มนี้

  นักวิชาการที่กรุณาอ่านผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตามแหล่งต่างๆ และได้ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยนี้ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. วริษา กมลนาวิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Mr. Richard Hiam

  อาจารย์ทวี สว่างปัญญางกูร นักวิชาการอิสระด้านเวียดนาม และไทดำ และนายบรรจง ชัชวาลย์ชัยทรัพย์(ตระกูลสิงเลือง) ปราชญ์ชาวบ้าน เรื่องเล่า ประเพณีวัฒนธรรม

  รองศาสตราจารย์ ดร.อมร แสงมณี เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบันทึกภาษาไทยโซ่งด้วยสัทอักษรสากล”เมื่อวันที่ 20ตุลาคม 2553

  ศาสตราจารย์ ดร. สมทรง บุรุษพัฒน์ หัวหน้าโครงการวิจัย “ชาติพันธุ์:กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม” ผู้ให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการเวลา เนื้อหาของโครงการวิจัยนี้ รวมทั้งความเมตตา กำลังใจตลอดการดำเนินการของโครงการ ดร. จันทิมา อังคพณิชกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยการจัดการข้อมูลตัวบทของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งในปีที่ 1 (พ.ศ. 2553)ที่ได้ให้ความรู้เรื่องกรอบทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากย์ และร่วมเขียนบทความเรื่อง “การจัดการตัวบทกับการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง” เพื่อนำเสนอที่การประชุมทางวิชาการชาติพันธุ์:กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม (ไทยโซ่ง/ ไทดำ) ครั้งที่ 1วันที่6 สิงหาคม 2554

  คณะผู้วิจัยทุนส่งเสริมกลุ่มการวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์  สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. ณรงค์ อาจสมิติ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย และอาจารย์พิเชฐ สีตะพงษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้คำแนะนำระหว่างดำเนินโครงการวิจัยนี้ รวมทั้งขอบขอบคุณผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และผู้สนับสนุนบริหารโครงการวิจัยการจัดการข้อมูลตัวบทของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง ที่ช่วยเหลืองานด้านต่างๆ ได้แก่ นางสาวสิรินดา โอศิริ ช่วยเก็บข้อมูลภาคสนาม นำข้อมูลภาษาไทยโซ่งลงโปรแกรม Fieldworks Language Explorer (FLEx) สแกนเอกสารเก่า นางสาวปารดา เดชะประทุมวัน ช่วยเก็บข้อมูลบทสนทนาภาษาไทยโซ่ง นายไอยเรศ บุญฤทธิ์ นางสาวโสภิตา ถาวรและนางสาวสรรพารี ยกย่อง ช่วยบริหารโครงการวิจัย

  นายพงศ์พัฒน์ เพ็ชรรุ่งเรือง ช่วยในการพิสูจน์อักษรในการดำเนินการเก็บข้อมูลวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าร่วมประเพณีพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณนางทวี ทองดอนใหม่ และสิบเอกเกรียงไกร ทองดอนใหม่ เจ้าภาพเสนเรือนผู้น้อย นายคำ ทองคงหาญ และนางหวาน ทองคงหาญ เจ้าภาพเสนเรือนผู้ต้าว และเสนตัว นายแหม ทองคงหาญ เจ้าภาพเสนเรือนผู้ต้าว รวมทั้งเจ้าภาพและญาติงานศพนางมอย ทองเต่าอินทร์

  สุดท้ายคือผู้ประสานงานในการเก็บข้อมูล ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ 4จังหวัดที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย และช่วยประสานงานให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้แก่

  นายวิระ เปี่ยมอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน

  นายเมือง รักจ้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม นายกสมาคมไทดำ (ประเทศไทย)

  นายชาติชาย สิบแอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน

  นายไสว เพชรรุณ ประธานมูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทย

  นายรุ่งโรจน์ เพชรยวน ผู้ใหญ่บ้านบ้านเกาะแรตพัฒนา หมู่ 14 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน

  นายกำจร เพชรยวน ผู้ใหญ่บ้านบ้านเกาะแรตพัฒนา หมู่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน

  ปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ อาจารย์สุรีย์ ทองคงหาญ อาจารย์ชวลิต อารยยุติธรรม นางบิง ทองคงหาญ นายหอม ทองคงหาญ นายคำ ทองคงหาญ นายทำ รอดเจริญพันธ์  นางเฉลา สระทองฮ่ม นายใบโพธิ์ สระทองพูน ร้อยเอกทอน แป้นโก๋ อาจารย์ปิยวรรณ สุขเกษม อาจารย์ประจำโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

  นายพนัส ล้วนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

  อาจารย์ถนอม คงยิ้มละมัย ปราชญ์ชาวบ้านตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

  นายสุธาวี กลิ่นอุบล เยาวชนไทยโซ่งบ้านท่าโล้ ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

  ผู้ใหญ่ทวน แป้นโก๋ ผู้ใหญ่บ้านวังปลา ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

  นางสาวบุญนันท์ กองทัพ อดีตกำนันตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

  นางอุไร แห่งหน นางโฮม แอวงศ์ นางสนิท กุมกร ปราชญ์ชาวบ้านหมู่บ้านหัวเขาจีนตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

  นางแสน มารูปหมอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ จังหวัดสุพรรณบุรี และผู้ให้ข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมไทยโซ่งทุกท่าน

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.