ข้อมูลทางภาษาและวัฒนธรรมไทยโซ่งที่รวบรวมและนำเสนอในเว็บไซด์นี้เก็บรวบรวมข้อมูลมาจาก 4 จังหวัด คือ  จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ข้อมูลภาษาไทยโซ่ง

  ข้อมูลภาษาไทยโซ่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือข้อมูลภาษาพูด และข้อมูลภาษาเขียน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอมุขปาฐะ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ต้องใช้ภาษาเป็นสื่อ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์ เอกลักษณ์ ศิลปะ หัตถกรรมพื้นบ้าน สถาปัตยกรรม อาหาร และดนตรี รวมทั้งยังมีข้อมูลประสมประสาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ประสมกันมีทั้งที่ใช้และไม่ต้องใช้ภาษาเป็นสื่อ

  ในลำดับต่อไปจะกล่าวถึงข้อมูลภาษาไทยโซ่งภาษาพูด ภาษาเขียน ข้อมูลอมุขปาฐะ และข้อมูลประสมประสาน 

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.