ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ ไผ่หูช้าง โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

  ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ ไผ่หูช้าง โรงเรียนวัดไผ่หูช้างก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ด้วยความริเริ่มของอาจารย์ปิยวรรณ สุขเกษม ผู้ที่มีเชื้อสายไทดำ ศูนย์นี้จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1.ให้เยาวชนตระหนัก ซาบซึ้ง และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  2. ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 3. ฟื้นฟูการเขียนภาษาไทยโซ่ง

  สิ่งของที่ได้จัดแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ มาจากการรวบรวมและได้รับบริจาคจากผู้สูงอายุ   ไทดำในชุมชนไผ่หูช้าง ส่วนเอกสารความรู้เกี่ยวกับภาษาไทดำ ภาษาไทยโซ่ง ได้มาจากการรวบรวม สำเนาเอกสาร จัดซื้อหาโดยอาจารย์ปิยวรรณ สุขเกษม และได้รับบริจาคในรูปของวิทยานิพนธ์ หนังสือ ส่วนเรื่องราวในบ้านไผ่หูช้าง ได้รวบรวม ศึกษาค้นคว้า วิจัยโดยอาจารย์ปิยวรรณ สุขเกษม  เรื่องราวต่างแสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของไทดำ บ้านไผ่หูช้าง วิถีชีวิตของไทดำ ประเพณีวัฒนธรรมที่บ้านไผ่หูช้าง  (ดูภาพประกอบในหมวดห้องภาพ)

  กลุ่มภาพที่ 1: ไผ่หูช้างเมื่อวันวาน (Phai Hu Chang in the Past)

  ภาพเหล่านี้เป็นภาพไผ่หูช้างในอดีต ถ่ายโดยอาจารย์ Alan Ubank ตั้งแต่ปีพศ. 2504. อาจารย์ Alan Ubank เป็นมิชชันนารีคนแรกที่เข้ามาที่หมู่บ้านไผ่หูช้าง 

  บอรด์แสดง1: บ้านไผ่หูช้าง (Phai Hu Chang)

  บอร์ดนี้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของไทดำ (ไทยโซ่ง) ในประเทศไทย การอพยพของชาว  ไทดำสู่จังหวัดเพชรบุรี ไทดำ ที่บ้านไผ่หูช้าง ชื่อเรียกไทดำ ซึ่งมีหลายชื่อ ไทดำ ไทยโซ่ง และไทยทรงดำ สุภาษิตไทยโซ่ง “จะดีจะฮ้าย เฮาก็ปีน้องกัน” การก่อตั้งเรือนไทดำ ที่โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

  ชั้นหนังสือที่ 1: ภาษาไทดำ

  ชั้นหนังสือนี้รวบรวมเอกสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือ คู่มือการเรียนการสอนภาษาไทดำ ของสมาคมไทดำ (ประเทศไทย) เอกสารอภินันทนาการจากอาจารย์ทวี สว่างปัญญางกูร นักวิชาการอิสระชาวเวียดนาม หนังสือเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ ไทยโซ่ง รายงานการวิจัยโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล

  ชั้นหนังสือที่ 3:

  ชั้นนี้แสดงวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และบทความจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไทดำ (ไทยโซ่ง) ในประเด็นต่างๆ เช่น ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อเรื่องผี การละเล่น 

  ส่วนนี้แสดงรายงานนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3

  ตู้แสดงผลงานหัตถกรรมไทดำ:  

  ตู้แสดงผลงานหัตถกรรมนี้แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมของชาวไทดำ และความคิดที่ดัดแปลงประยุกต์ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมเป็นผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่หลากหลาย 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิม ได้แก่ หัตถกรรมหมอนปักลายไทดำ

  ผลิตภัณฑ์งานฝีมือประยุกต์ ได้แก่ ที่รองแก้วน้า ที่รองจาน ปลอกใส่มีด/กรรไกร

  ปลอกกล่องกระดาษชิทชู ตุ๊กตาช้าง ถุงมือจับของร้อน

  ชั้นหนังสือที่ 4: ภาษาไทยโซ่ง

  ชั้นหนังสือจัดแสดงสำเนาสมุดข่อยภาษาไทยโซ่งโบราณ เจ้าของนายสมพร ทองคงหาญ

  สำเนาลายมือเขียนภาษาไทยโซ่ง โดยนายพจน์ ทองเต่าอินทร์

  เอกสารไทดำ (เพลงขับประวัติองค์พระปฐมเจดีย์) ถอดถ่ายตัวอักษรไทดำสายตั้งเกี๋ย โดยอาจารย์ปิยวรรณ สุขเกษม

  โต๊ะแสดงผลงาน:

  โต๊ะแสดงผลงานนี้จัดแสดงหนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับท้องถิ่นบ้านไผ่หูช้าง ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบด้วย เรื่องเจาะเวลาหาอดีตไทยโซ่ง ไผ่หูช้าง สุภาษิตไทยโซ่ง อาหารบ้านเฮา ไทยโซ่ง ไผ่หูช้าง โตฮังเล้ย ปริศนาคำทาย ของไทยโซ่ง ไผ่หูช้างเมื่อวันวาน ประเพณีไทยโซ่ง

  ชั้นหนังสือ 5-6:

  ชั้นหนังสือนี้เก็บรวบรวมหนังสือเรื่องราวในบ้านไผ่หูช้าง โดยอาจารย์ปิยวรรณ สุขเกษม และหนังสือบริจาค จากหน่วยงานราชการ  และเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม Thai Christian Foundationเอกสารเผยแพร่ของมหาวิทยาลัยมหิดล

  ป้ายติดผนัง

  ป้ายติดผนังที่แสดงอยู่นี้เป็นป้ายแสดงตัวเขียน “โตไหมสือไต๊ดำ” สมาคมไทดำ (ประเทศไทย) พิมพ์ด้วยฟอนท์ไทดำ โดยคนไทดำ ที่อาศัยอยู่ในมณรัฐไอโอว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

  หุ่นแสดงเครื่องแต่งกาย

  หญิง

  ชุดลำลอง (ชุดอยู่บ้าน) Casual Costumeชุดนี้เป็นชุดอยู่บ้านของหญิงไทยดำ เมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นการแต่งกายแบบนี้ ยกเว้นกับผู้สูงอายุหญิงที่อายุมากๆ

  ชุดเสื้อฮีหญิง (ด้านนอก)เป็นชุดเสือฮีของลูกสะใภ้ไทดำ เป็นชุดเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสะใภ้

  ชุดเสื้อค้อม ชุดเสื้อคอเป็นชุดที่ใส่สำหรับทำงาน ได้แก่ทำนา และใช้ในการเดินทาง ได้แก่ การเยี่ยมญาติ รวมงานพิธีกรรมต่างๆ

  ชาย

  เสื้อฮีชุดนี้เป็นเสื้อฮีของลูกเขยไทดำ

  กระเป๋าไทดำกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าสำหรับผู้ชายไทดำ หากเป็นหญิงไทดำจะสะพายกระเหลบ

  กะเหลบ: ภาชนะที่ใช้ใส่สิ่งของเล็กๆน้อยๆ เช่น ของจากไร่ ใส่ข้าวเวลาไปนาไปไร่ มีหลายขนาด มีเชือกสำหรับสะพายบ่า

                               

  Phai Huu Chang’s Tai Dam Cultural Center

  This Tai Dam Cultural Center was extablished in 2000 by Ajarn Piyawan Sukkaseam who is Tai Dam. This center aims to make younger generation to realize, appreciate and be aware of ancestors’ local wisdom, to promote and maintain Tai Dam culture and tradition and to revitalize Thai Song writing system. 

  Artifacts displayed at this center were collected and donated by Tai DamPhai Hu Chang elderly. Documents related to Tai Dam language, Thai Song language were collected, photocopied, bought by Ajarn Piyawan Sukkaseam. Some were donated in form of theses, books. Supplementary readings of Tai Dom Phai Hu Chang way of life were collected, researched by Ajarn Piyawan Sukkaseam. Those supplementary readings depicted Tai Dam Phai Hu Chang history, Tai Dam way of life, customs practiced at Phai Hu Chang village.          

  Photo set 1: Phai Hu Chang in the Past

  These photos depict Phai Hu Chang village in the past. They were taken by Ajarn Alan Ubank in 1961. Ajarn Alan Ubank was the first missionary visiting Phai Hu Chang village. 

  Board 1: Phai Hu ChangVillage

  This board mentions about Tai Dam (Thai Song) history in Thailand, migration of Tai Dam to PetchaburiProvince, Tai Dam at Phai Hu Chang village, Various names of Tai Dam which includes Tai Dam, Thai Song, Thai Song Dam, initiation of Tai Dam house at Wat Phai Hu Chang School. 

  Bookshelf 1: Tai Dam language

  This bookshelf collects documents, printed materials, books, Manual of Tai Dam Language printed by the Tai Dam Association (Thailand), copies of Thawi Swangpanyangkoon’s collections, a Vietnamese freelance scholar, books about Tai Dan, Thai Song ethnic group, Mahidol University’s research reports.     

  Bookshelf 3:

  This bookshelf displays theses, reserach reports, journal articles of different universities that resaerch on Tai Dam (Thai Song) on various aspects, such as traditions, rituals, belief of ghosts, flokplays. 

  This section displays Wat Phai Hu Chang’s student reports. This reports are parts of Social Religious and Culture Group Subject tought at Mathayom Suksa 1-3.

  Handicraft cabinet

  This cabinet shows Tai Dam handicrafts which present Tai Dam’s local wisdom and creativity and creative adaptation of Tai Dam’s local wisdom as various styles of

  handicrafts. These handicrafts include Tai Dam’s embroidered pillows, saucers, place mats, knife covers, scissor covers, tissue box covers, elephant softtoys, oven gloves.  
   Bookshelf 4:

  This bookshelf displays copies of Tai Dam’s menuscripts doneted by Mr Somporn Thongkhonghan, copies of Thai Song hand writing by Mr Phot Thongtawin, Tai Dam document entitled “Phengkhap Prawat Ong Phar Prathomjeedee” transliterated by Ajarn Piyawan Sukkaseam.      

  Display table:

  This table displays Supplementary readings of Tai Dom Phai Hu Chang way of life as parts of Social Religious and Culture Group Subject tought at Mathayom Suksa 1-3. They include Thai Song Phai Hu Chang in the Past, Thai Song Proverbs, Our Thai Song Food, ‘To Hang Lay’ – Thai Song Riddles, Phai Hu Chang in the Past, Thai Song Traditions.   

  Bookshelf 5-6:

  These bookcases displaySupplementary readings of Tai Dom Phai Hu Chang way of life by Ajarn Piyawan Sukkaseam, donated books by both governmental and private organizations, such as Mahidol University, Nakhonpathom Cultural Office, Thai Christian Foundation.      

  Flow chart:

  These charts present Tai Dam Writing System “To Mai Sue Tai Dam” printed by Tai Dam Association (Thailand). They were printed in Tai Dam fonts developed by a Tai Dam person living in Iowa, the United States of America. 

  Dressing models

  Female models

  This is a casual costume of Tai Dam females. It was wore 40 years ago. Now it is hardly seen in daily life, except for senior Tai Dam females.

  This is Tai Dam daughter-in-law’s costume. It is called “Suea Hi”. This “Suea Hi” is a symbolic of an “in-law status”.  

  These are females costumes wore when working in a field, traveling, and attending Tai Dam rituals. 

  Male models

  This is Tai Dam son-in-law’s costume. It is called “Suea Hi”.

  Thisis a male Tai Dam bag. Females carry “Ka-lep” 

  Ka-lep” is a wicker container for small things such as items from one’s farm or used to carry food when out working on the farm. “Ka-lep” varies in size and has a shoulder strap. 

   

  บรรณานุกรมศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น ไผ่หูช้าง โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

  กิฬา เอี่ยมอาสา. 2539. เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทย: ศึกษากรณีลาวโซ่งบ้านหนองปรง ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี. หลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา. มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

  คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. 2549. ชาดกและพุทธประวัติจากตู้ลายรดน้ำ. กรุงเทพ: บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1979) จำกัด.

  คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลอง สิริราชสมบัติครบ 60 ปี. 2547. จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

  คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลอง สิริราชสมบัติครบ 60 ปี. 2547. ประชุมจารึกภาคที่ ๘ จารึกสมัยสุโขทัย. กรุงเทพ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด.

  จันทนีย์ พงศ์ประยูร. 2546. วรรณคดีไทยตามใจแม่ สามก๊ก.

  ชนัญ วงษ์วิภาค. ม.ป.พ. จีนและลาวกับชาวนครปฐม :ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์.

  ชวลิต อารยติธรรม. ม.ป.พ.  กวามขับปื๊นเขาพะโถม. นครปฐม.

  ชวลิต อารยุติธรรม. ม.ป.พ. กว๊ามโต๊เมือง ฉบับไทยโซ่งของหนองซอ. นครปฐม.   

  ชวลิต อารยุติธรรม. 2548.  หนังสือหัดอ่านภาษาไทดำ เล่ม 1สายเมืองแถงแค้วนสิบสองจุไทโรงพิมพ์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

  ชวลิต อารยุติธรรม. 2551. หนังสือนิทานกลอนขับประกอบการเรียนภาษาไทดำ เรื่อง อีดำอีด่อนนครปฐม.

  ชวลิต อารยุติธรรม. 2552ก.  หนังสือบทร้อยกรองภาษาไทดำ เรื่อง พิธีเสนเฮือน.โรงพิมพ์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

  ชวลิต อารยุติธรรม. 2552ข. หนังสือบทร้อยกรองภาษาไทดำ เรื่อง พิธีเสนแปงขวัญ.โรงพิมพ์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

  ทวี ส่วางปัญญางกูร. 2550.ไทดำศึกษา.

  ทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์. 2550.ขุนนางโซ่ง.เพชรภูมิการพิมพ์จำกัด

  ทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์. 2550.เจ้าจอมโซ่ง.เพชรภูมิการพิมพ์จำกัด

  นำพวัลย์ กิจรักษ์กุล. 2532. รายงานการวิจัยการศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐานประชากร เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของลาวโซ่งในจังหวัดนครปฐม. นครปฐม: สถาบันวิจัยและพัฒนา.

  บรรจง ชัชวาลชัยทรัพย์. 2547.ความเจียนลาง คำสุภาษิตอักษรและภาษาไทดำ.

  บุญมี ปาริชาติธนกุล. 2546. ความเชื่อเรื่องผีในพิธีกรรมของชาวไทยโซ่งบ้านไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา)

  ปิยวรรณ สุขเกษม. 2540. ฉบับปรับปรุง 2547. แลดูผู้ไทยโซ่ง บ้านไผ่หูช้าง.นครปฐม: โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง   

  ปิยวรรณ สุขเกษม. 2552ก. เจาะเวลาหาอดีต ไทยโซ่งไผ่หูช้าง.นครปฐม: โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง.

  ปิยวรรณ สุขเกษม. 2552ข. โตฮังเล้ย ปริศนาคำทายของไทยโซ่ง.นครปฐม: โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง.

  ปิยวรรณ สุขเกษม. 2552ค. ประเพณีไทยโซ่งไผ่หูช้าง.นครปฐม: โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง.

  ปิยวรรณ สุขเกษม. 2552ง. ไผ่หูช้างเมื่อวันวาน ไทยโซ่งไผ่หูช้าง.นครปฐม: โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง.

  ปิยวรรณ สุขเกษม. 2552จ. สุภาษิตไทยโซ่งไผ่หูช้าง.นครปฐม: โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง.

  ปิยวรรณ สุขเกษม. 2552ฉ. หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง ไทดำ (ไทยโซ่ง). นครปฐม: โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง.

  ปิยวรรณ สุขเกษม. 2552ช. อาหารบ้านเฮาไทยโซ่งไผ่หูช้าง.นครปฐม: โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง.

  ปิยวรรณ สุขเกษม. 2552ซ. อาหารผู้ไทดำ (ไทยโซ่ง) บ้านไผ่หูช้าง. นครปฐม: โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง.

  ปิยวรรณ สุขเกษม. 2553ฌ.โซ่ง ลูกหลานผู้ไตดำ. นครปฐม: โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง.

  ปิยวรรณ สุขเกษม. ม.ป.พ. กินดอง ผู้ไทดำ (ไทยโซ่ง). นครปฐม: โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง   

  ปิยวรรณ สุขเกษม. ม.ป.พ. แบบฝึกนักเรียน หนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับท้องถิ่นบ้านไผ่หูช้าง ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. นครปฐม: โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง   

  ปิยวรรณ สุขเกษม. ม.ป.พ. วัฒนธรรมของชาวไทยโซ่ง (ไทยทรงดำ) บ้านไผ่หูช้าง. นครปฐม: โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง.

  ปิยวรรณ สุขเกษม. ม.ป.พ. หนังสืออ่านเพิ่มเติมความต้องการของท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง อาจารย์ยูแบงค์คนดีที่ไผ่หูช้าง. นครปฐม: โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง   

  ปิยวรรณ สุขเกษม และคณ. 2542. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นนครปฐม: โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง.

  ภัททิยา ยิมเรวัต. 2544.  ประวัติศาสตร์สิบสองจุไท. กรุงเทพฯ:  สำนักพิมพ์สร้างสรรค์จำกัด

  ม. ศรีบูรพา. 2530. ไทดำรำพัน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บรรณกิจ.

  มยุรี วัดแก้ว. 2521. การศึกษาโครงสร้างทางสังคมของลาวโซ่ง. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

  มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ และคณะ. 2550. โครงการพัฒนานักเรียนโรงเรียนและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา. มหาวิทยาลัยมหิดล

  เยือง ถิ เพือง. 2553. วิถีชีวิตของชาวไทยโซ่ง: กรณีศึกษา บ้านไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษา. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร.

  เรณู เหมือนจันทร์เชย. 2541. การศึกษาอิทธิพลของความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมของชาวไทยโซ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต: กรณีศึกษาหมู่บ้านแหลมกระเจา 2 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชนบทศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

  เรณู เหมือนจันทร์เชย. 2542. โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ความเชื่อเรื่องผีของไทยโซ่ง. นครปฐม : สำนักงานวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

  โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2. . 2552. นครปฐม: โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง.

  วาสนา อรุณกิจ. 2528. พิธีกรรมและโครงสร้างทางสังคมของลาวโซ่ง. ปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต. ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

  วิศรุต สุวรรณวิเวก. 2524. ระบบการเขียนของโซ่ง. ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึก (ภาษาไทย) ภาควิชาภาษาตะวันออก. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

  ศาสนาจารย์ อรัญ ยูแบงค์ เขียน ประสิทธิ์ แซ่ตั้ง. แปลและเรียบเรียง.  พิมพ์ครั้งที่สอง 2548. พระเจ้า! ถ้าพระองค์มีจริง ขอให้ .... หนังสือที่บอกเล่าถึงชีวิตและประสบการณ์ในการทำพันธกิจกว่า 43 ปีในประเทศไทย. เชียงใหม่: Thai Christian Foundation.

  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครปฐม. 2542. ของดีเมืองนครปฐมเล่มที่ 2เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นนครปฐม. นครปฐม.

  สมทรง บุรุษพัฒน์. 2524. การเล่นคอนของลาวโซ่งที่บางกุ้ง. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท. มหาวิทยาลัยมหิดล.

  สมทรง บุรุษพัฒน์ สุจริตลักษณ์ ดีผดุง สุมิตรา สุรรัตน์เดชา ปัทมา พัฒน์พงษ์ ณรงค์ อาจสมิติ และพิเชฐ สีตะพงศ์. 2554.การใช้ภาษาและทัศนคติต่อภาษาและการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: บริษัทสร้างสื่อจำกัด.

  สมประสงค์ น่วมบุญลือ. 2539. พระปฐมเจดีย์. เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่1. นครปฐม:  สถาบันราชภัฏนครปฐม.

  สมพร เกษมสุขจรัสแสง.  2526. การผสมผสานทางวัฒนธรรมของลาวโซ่งในเขตอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี. ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) . 2554.เอกสารประกอบการประชุม ชาติพันธุ์กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม (ไทยโซ่ง/ไทดำ). นครปฐม.

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งศึกษาแห่งชาติ.2541. แนวทางส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ์ดีจำกัด

  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. 2535. นิตยสารเมืองไทยของเราฉบับที่๒.กรุงเทพฯ: บริษัทสามเจริญพาณิชย์.

  สำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม. ม.ป.พ. วิถีชีวิตและประเพณี สงกรานต์ ไทยทรงดำ จังหวัดนครปฐม.

  สุกัญญา จันทะสูน. 2538. ภูมิปัญญาชาวบ้านและกระบวนการถ่ายทอด: การศึกษา “พิธีเสนเรือน” ของลาวโซ่ง จังหวัดพิษณุโลก. หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

  สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์. ม.ป.พ. ประวัติศาสตร์สังคมชุมชนลุ่มแม่น้ำจีน.

  สุมิตร ปิติพัฒน์ บัณฑร อ่อนดำ และพูนสุข ธรรมาภิมุข. 2520. ลาวโซ่ง: รายงานวิจัย. กรุงเทพฯ: แผนกอิสระสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

  สุรีย์ ทองคงหาญ. 2548. หนังสือหัดอ่านภาษาไทดำ เล่ม 2. นครปฐม.

  สุรีย์ ทองคงหาญ และคณะ. 2550ก. คู่มือการเรียนภาษาไทดำ เล่ม 1ตอนปลาย. นครปฐม.

  สุรีย์ ทองคงหาญ และคณะ. 2550ข.คู่มือการเรียนภาษาไทดำ เล่ม 1ตอนกลาง. นครปฐม.

  สุรีย์ ทองคงหาญ และคณะ. 2553. พิมพ์ครั้งที่ 3. คู่มือการเรียนภาษาไทดำ เล่ม 2. นครปฐม.  

  หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม. 2538. สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครปฐม ฉบับที่1ปีที่1

  Baccam Faluang, Dorothy Fippinger. 1989. Tai Dam-English, English – Tai DamVocabulary Book.

  Sawangpanyangkoon, T (1986) The Tai chronical book, U S A

   

  เอกสารเก่าลายมือเขียนของนายพจน์ ทองเต่าอินทร์

  1. ภาษาไทยโซ่ง (ไผ่หูช้าง) ความเสนห่อหมากพลู

  2. ภาษาไทยโซ่ง (ไผ่หูช้าง) ความหาหมอ

  3. ไม่มีในศูนย์

  4. ภาษาไทยโซ่ง (ไผ่หูช้าง) ความตามผู้น้อย

  5. ภาษาไทยโซ่ง (ไผ่หูช้าง) ต่อเงาหัว

  6. ภาษาไทยโซ่ง (ไผ่หูช้าง) พื้นมะเต้า

  7. ภาษาไทยโซ่ง (ไผ่หูช้าง) ความเก็บข้าวเสนปางใหญ่

  8. ภาษาไทยโซ่ง (ไผ่หูช้าง) ปางเสนถางสวน

  9. ความปัดเมองแกว- เพลงขับไปเวียดนาม สำเนาจากสมุดข่อยภาษาไทยโซ่ง

   

  สมุดข่อยโบราณนายพจน์ ทองเต่าอินทร์

  1. ภาษาไทยโซ่งโบราณ (สมุดข่อย) ของนายพจน์ (จ๋อ ทองเต่าอินทร์)

  2. ภาษาไทยโซ่งโบราณ (สมุดข่อย) ของนายพจน์ (จ๋อ ทองเต่าอินทร์)

   

  เอกสารเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง

  1. ภาษาไทยโซ่ง ที่บ้านไผ่หูช้าง

  2. ความขับ ภาษาไทยโซ่ง

  3. ภาษาไทยโซ่ง

  4. ภาษาไทยโซ่ง

  5. ภาษาไทยโซ่งที่บ้านไผ่หูช้าง

  6. ภาษาไทยโซ่ง

  7. ภาษาไทยโซ่งที่บ้านไผ่หูช้าง

  8. ภาษาโซ่งโบราณ 3 เล่มของนายอินทร์ ทองคงหาญ บันทึกด้วยภาษาไทยโซ่ง สายอ่าวตั๋งเกี๋ย สายเพชรบุรี [สายเมืองแถง สายเดียนเบียน]

  9. ต้นฉบับอักษรไทดำ “ไต่ปู่ศึก” The Odyssey of the War Lords published by the Tai Center Studies, Iowa, USA ปริวรรตเป็นอักษรโซ่ง โดยบรรจง ชัชวาลชัยทรัพย์ Thawi Sawangpanyangkoon’s Collection

  10. เส็นเต็งไทยโซ่ง  Thawi Sawangpanyangkoon’s Collection

  11. กวามโตเมือง สำนวนไทยโซ่ง ประเทศไทย(Kwam to Muang) Thai Song script version – Thailand, Thawi Sawangpanyangkoon’s Collection

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.