กันทิมา วัฒนะประเสริฐ และสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ. 2531. ระบบเสียงภาษาลาวของลุ่มแม่น้ำท่าจีน. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

   

   

  จิราพร  เจริญสุข.  2517.  พิธีศพของลาวโซ่งที่ตำบลบ้านดอน  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยศิลปากร.

   

   

  ด่อง ที พง. 2553. วิถีชีวิตของชาวไทยโซ่ง: กรณีศึกษาบ้านไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฐพระนคร.

   

   

  ถนอม คงยิ้มละมัย. 2544. เรื่องอำเภอเขาย้อย. เอกสารประกอบการสอน วิชา ส 071ท้องถิ่นของเรา 1(อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี). เพชรบุรี : โรงเรียนเขาย้อยวิทยา.

   

   

  ธิดา ชมภูนิช.  2539  การศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม.  สำนักศิลปวัฒนธรรม  สถาบันราชภัฎนครปฐม.  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร.

   

   

  นิพนธ์ เสนาพิทักษ์. 2523. ผู้ไทยโซ่ง. สาส์นผู้ไทย (หน้า 6-36). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรพิทยา.

   

   

  นุกูล ชมภูนิช.  2538.  ประเพณีชาวไทยโซ่งหมู่บ้านเกาะแรต. กรมการฝึกหัดครู  กระทรวศึกษาธิการปี  2531. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์ น.ฐ.

   

   

  บุญมี ปาริชาติธนกุล. 2546. ความเชื่อเรื่องผีในพิธีกรรมของชาวไทยโซ่งบ้านไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา)มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

   

   

  ประยุทธ สืบอารีพงศ์. 2551. โซ่งดอนมะนาว วิถีชีวิตชุมชนชาวไทยทรงดำบ้านดอนมะนาว อำเภอ

  สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพ: เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป.

   

   

  ปิยวรรณ สุขเกษม. 2540. แลดูผู้ไทยโซ่ง. นครปฐม: ศูนย์วัฒนธรรมบ้านไผ่หูช้าง.

   

   

  ปิยวรรณ สุขเกษม. 2544. โซ่งลูกหลานผู้ไตทรงดำ. นครปฐม: ศูนย์วัฒนธรรมบ้านไผ่หูช้าง.

   

   

  ปิยวรรณ สุขเกษม. 2553. โตฮังเล้ย ปริศนาคำทายของไทยโซ่ง. ในหนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับท้องถิ่นไทยโซ่งบ้านไผ่หูช้าง ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง.

   

   

  ปิยวรรณ สุขเกษม. 2553. หนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับท้องถิ่นไทยโซ่งบ้านไผ่หูช้าง ตำบลไผ่หูช้างอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

   

   

  พนิดา เย็นสมุทร. 2524. คำและความหมายในภาษาลาวโซ่ง. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.

   

   

  พเยาว์ เจริญฉาย. 2551. การศึกษาคำศัพท์ภาษาตระกูลไทในจังหวัดลพบุรีและอิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้คำศัพท์. รายงานการวิจัย ภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

   

   

  พระมหามนตรี ขนนิสาโร. 2538. ชาวไทยโซ่งเป็นลาวหรือไทย. ใน : หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาส ก่อตั้งและเปิดป้ายมูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทย งานอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำบ้านเกาะแรด ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม.วันที่ 9 เมษายน 2548.

   

   

  พิกุลทอง วันวงษ์ (รวบรวม). 2550. สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของเรา เรื่อง ไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง). สมุทรสาคร: โรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร. เอกสารเผยแพร่อัดสำเนา.

   

  พิกุลทอง วันวงษ์ และ พูนทรัพย์ ขวัญดี. 2550. รายงานสรุปโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
  ท้องถิ่นไทยทรงดำ. สมุทรสาคร: โรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์)สำนักงานเขตพื้นที่
  การศึกษาสมุทรสาคร. เอกสารเผยแพร่อัดสำเนา.

   

  ภัททิยา ยิมเรวัต. 2544. ประวัติศาสตร์สิบสองจุไทย. กรุงเทพมหานคร:  สำนักพิมพ์สร้างสรรค์จำกัด.

   

   

  ม. ศรีบุษรา (นามแฝง). 2530. ไทยดำรำพัน.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บรรณกิจ.

   

   

  ราชบัณฑิตยสถาน. 2546. ศัพท์ภาษาศาสตร์. กรุงเทพฯ: สหมิตรพริ้นติ้ง.

   

   

  ราชบัณฑิตยสถาน. 2553. พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บริษัทรุ่งศิลปะการพิมพ์ (1977).

   

   

  เรณู เหมือนจันทร์เชย.  2541.  การศึกษาอิทธิพลของความเชื่อ  ประเพณี  และพิธีกรรมของชาวไทยโซ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต:  กรณีศึกษาหมู่บ้านแหลมกระเจา ตำบลลำลูกบัว  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิยาลัยมหิดล, นครปฐม

   

   

  เรณู เหมือนจันทร์เชย. 2542. โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ความเชื่อเรื่องผีของไทยโซ่ง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิกจำกัด.

   

   

  เรณู เหมือนจันทร์เชย. 2546. โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: นิทานไทยโซ่ง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิกจำกัด.

   

   

  วาสนา อรุณกิจ. 2529.  พิธีกรรมและโครงสร้างทางสังคมของลาวโซ่ง.    วิทยานิพนธ์สังคมมหาบัณฑิต,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.

   

   

  วิลาวัณย์ ปานทอง, วรวรรธน์ ศรียาภัย, กรรณิการ์ รักษา, ภูเนตุ จันทร์จิต, และแสน ไชยบุญ. 2551. ภาษาและวัฒนธรรมไทยทรงดำ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สัมปชัญญะ.

   

   

  วีระพงศ์ มีสถาน. 2550. ฅนราชบุรี.ราชบุรี:บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์.

   

   

  ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา. 2541ก. คนราชบุรี. ใน:สุดารา สุจฉายา. (บรรณาธิการ), ราชบุรี. (หน้า 231-269).กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สารคดี.

   

   

  สมทรง บุรุษพัฒน์.  2524.  การเล่นคอนของลาวโซ่งที่บางกุ้ง. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม  เพื่อพัฒนาชนบท,มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม

   

   

  สมทรง บุรุษพัฒน์. 2540. สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ไทยโซ่ง.กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.

   

   

  สมทรง บุรุษพัฒน์ สุจริตลักษณ์ ดีผดุง สุมิตรา สุรรัตน์เดชา ปัทมา พัฒน์พงษ์ ณรงค์ อาจสมิติ และ พิเชฐ สีตะพงศ์. 2554.การใช้ภาษาและทัศนคติต่อภาษาและการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สร้างสื่อ

   

   

  สิริ พึ่งเดช (สุลิ นามแฝง). 2519. ประวัติลัทธิของผู้ไตซงดำ.พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา.

   

   

  สุดารา สุจฉายา. (บรรณาธิการ).2541. ราชบุรี.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สารคดี.

   

   

  สุธาวี กลิ่นอุบล. 2552. ภาคนิพนธ์คติชนวิทยา หมู่บ้านท่าโล้หมู่ 5 ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี. ภาคนิพนธ์คติชนวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

   

   

  สุมิตร ปิติพัฒน์,บัณฑร อ่อนดำ และพูนสุข ธรรมภิมุข. 2521. ลาวโซ่ง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

   

   

  สุริยา รัตนกุล, คุณหญิง. 2548. นานาภาษาในเอเชียอาคเนย์: ภาษาตระกูลไท. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.

   

   

  สุริยา รัตนกุล, คุณหญิง, สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, ยงยุทธ บุราสิทธิ์, ภัททิยา ยิมเรวัต และพรทิพย์ อุศุภรัตน์. 2544. รายงานการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรี. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท,มหาวิทยาลัยมหิดล.

   

   

  สุรีย์ ทองคงหาญ. 2542. วัฒนธรรมประเพณีไทยซงดำ เล่ม1: เรื่องอักขรวิธีอักษรโซ่ง. นครปฐม: ชมรมไทยซงดำแห่งประเทศไทย.

   

   

  สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ. 2545.แผนที่ภาษาศาสตร์จังหวัดราชบุรี. รายงานการวิจัย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์,มหาวิทยาลัยศิลปากร.

   

   

  สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ และกันทิมา วัฒนะประเสริฐ. 2539. วิเคราะห์การใช้คำและการแปรของภาษาของคนสามระดับอายุในชุมชนภาษาลาวลุ่มน้ำท่าจีน.รายงานการวิจัย. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.

   

   

  สุวิไล เปรมศรีรัตน์, สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, เอกพงษ์ สุวรรณเกษร์, อภิญญา บัวสรวง, อิสระ ชูศรี, โสนา
  ศรีจำปา และคณะ. 2547. แผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

   

   

  อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. 2548. ภาษาในสังคมไทย: ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

   

   

  อรัญ ยูแบงค์.  2548. พระเจ้าถ้าพระองค์มีจริงขอให้. เชียงใหม่  :โรงพิมพ์ ACTS

   

   

  เอมอร  เชาวน์สวน. 2537. การศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ภาษาลาวในจังหวัดนครปฐม และภาษาลาวในแขวงบ่อแก้วประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

   

   

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.