อาจารย์สุรีย์ ทองคงหาญ

   

  ชื่อ  ชื่อสกุล    

  นายสุรีย์ ทองคงหาญ

  วัน เดือน ปี เกิด 

  7  มกราคม 2475

  สถานที่เกิด

  24 หมู่ 5 บ้านไผ่หูช้าง ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  วุฒิการศึกษา   

  สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  สำเร็จนักธรรมเอก จากสำนักเรียนวัดไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  สำเร็จประโยคครูพิเศษมูล (พ.)  จากการศึกษาด้วยตนเอง

  สำเร็จประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.) จากการศึกษาด้วยตนเอง

  สำเร็จประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) จากการศึกษาด้วยตนเอง

  สำเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จากวิทยาลัยครูนครปฐม

  ประวัติการทำงาน

  2499-2501 ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวันพระงาม ตำบลพระปฐมเจดีย์

                     อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

  2502-2508  ครูโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  2509-2510  ครูโรงเรียนวัดลานคา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

  2511-2515  ครูโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  2516-2536  อาจารย์ใหญ่ระดับ 7 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม อำเภอบางเลน

                     จังหวัดนครปฐม

  2522-2536  กรรมการและเลขานุการสภาตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน

                     จังหวัดนครปฐม

  2523-2536 ประธานกรรมการจัดงานฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ไทยซงดำ

                     บ้านไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  2537-2540 ประธานชมรมไทยซงดำจังหวัดนครปฐม

  2539-2540  กรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

  2540-2541  กรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ ฌ ก ฝ. ของ ธ.ก.ส. สาขาจังหวัด

                     นครปฐม

  2538           กรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไผ่หูช้าง กรมการศาสนา

                     กระทรวงศึกษาธิการ

  2539           กรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน

                     จังหวัดนครปฐม

  2541           รองประธานอำนวยการ คณะกรรมการชมรมไทยซงดำ

                     แห่งประเทศไทย

  2542           สมาชิกชมรมเปรียญธรรมจังหวัดนครปฐม

   

  อาจารย์ปิยวรรณ สุขเกษม

   

  ชื่อ  ชื่อสกุล    

  นางปิยวรรณ  สุขเกษมชื่อสกุลเดิม  ถวิล  ทองคงหาญ

  วัน เดือน ปี เกิด 

  1 เมษายน 2501

  สถานที่เกิด

  บ้านไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  วุฒิการศึกษา   

  สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนบางเลนวิทยา

  สำเร็จการศึกษาระดับประโยควิชาชีพ (ศิลปหัตถกรรม) จากวิทยาลัย               อาชีวศึกษานครปฐม

  สำเร็จการศึกษาระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง(จิตรกรรมไทย)จากวิทยาลัย           เทคโนโลยีและ อาชีวศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง

  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (ประถมศึกษา) จาก               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ตำแหน่งหน้าที่    

  ครู  อันดับค.ศ. 3  สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

  สถานที่ทำงาน 

  โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  ผลงาน    

  - ชนะเลิศการประกวดการเขียนภาษาไทยโซ่งเรื่อง กินดองผู้ไทดำ 

  พ.ศ.2539 จากสภาวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม

  - ผู้นำในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

  - หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง เจาะเวลาหาอดีตไทยโซ่งไผ่หูช้าง

  - หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ประเพณีไทยโซ่งไผ่หูช้าง

  - หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง อาหารบ้านเฮาไทยโซ่งไผ่หูช้าง

  - หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง สุภาษิตไทยโซ่ง

  - หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง โตฮังเล้ย ปริศนาคำทายของไทยโซ่ง

  - หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ไผ่หูช้างเมื่อวันวาน

   

  อาจารย์ถนอม คงยิ้มละมัย

   

  ชื่อ  ชื่อสกุล    

  นางถนอม คงยิ้มละมัย

  วัน เดือน ปี เกิด 

  10  กรกฎาคม 2487

  สถานที่เกิด

  8 หมู่ 1 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

  วุฒิการศึกษา   

  สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนศึกษาปัญญา จังหวัดเพชรบุรี

  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 8 จากโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี

  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีการศึกษาศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน จังหวัดชลบุรี

  ประวัติการทำงาน

  2514 ครูโรงเรียนวัดบ่อนันทวิทยา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

  2516 ครูโรงเรียนวัดกุฏิ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

  2517 ครูโรงเรียนเขาย้อย ปัจจุบันคือโรงเรียนเขาย้อยวิทยา อำเภอเขาย้อย

            จังหวัดเพชรบุรี

  2537 กรรมการสภาวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี

  2539 หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมโรงเรียนเขาย้อยวิทยา

  2541 กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

  2541 ผู้ช่วยเลขานุการสภาวัฒนธรรมตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย

            จังหวัดเพชรบุรี

  ผลงาน

  2537 หนังสือเรื่องประเพณีขึ้นเฮือนเหม่าย์ (ขึ้นบ้านใหม่) เอกสารอัดสำเนา

  2538 หนังสือเรื่องประเพณีเอ็ดแฮว เอกสารอัดสำเนา

  2539 หนังสือที่ระลึกเปิดศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง) และ

            ภูมิปัญญาท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติกาญจนภิเษก. โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

           หนังสือเรื่องอาหารไทยทรงดำ เอกสารอัดสำเนา

  2541 หนังสือเรื่องการอพยพของไทยทรงดำ เอกสารอัดสำเนา

           หนังสือเรื่องประเพณีเสนฆ่าเกือด เอกสารอัดสำเนา

  2542 หนังสือเรื่องประเพณีอิ่นกอน เอกสารอัดสำเนา

           หนังสือเรื่องภาษาไทยทรงดำ เอกสารอัดสำเนา

           หนังสือเรื่องเสนตังบั้งหน่อ เอกสารอัดสำเนา

           หนังสือเรื่องประเพณีการทำขวัญของไทยทรงดำ เอกสารอัดสำเนา

            หนังสือเรื่องทรงผมไทยทรงดำ เอกสารอัดสำเนา

            หนังสือเรื่องการทำเอื่อแส่วของไทยทรงดำ เอกสารอักสำเนา

  เกียรติคุณ

  2535 ได้รับการยกย่องเป็นครูสอนจริยธรรมดีเด่นระดับโรงเรียน

  2537 ได้รับการยกย่องเป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมดีเด่นระดับอำเภอ

  2538 ได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด่นระดับโรงเรียน

  2539 ได้รับการยกย่องจากมูลนิธิชนบท เข้ากลุ่มคนดีศรีสังคม

  2541 ได้รับการยกย่องเป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมดีเด่นระดับจังหวัดเพชรบุรี

  2542 ได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์ชาวบ้านจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

  2543 ได้รับการยกย่องจากสโมสรโรตารี จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์

            ด้านวัฒนธรรมระดับอำเภอ

  2544 ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรมดีเด่นระดับอำเภอเสนอต่อ

            สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงาน

             ดีเด่นระดับชาติ

  2544 ได้รับการคัดเลือกจากคุรุสภาอำเภอเขาย้อยเป็นผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น

  2544 ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินดีเด่นของจังหวัดเพชรบุรี

            สาขาศิลปะการแสดง

   


  รายชื่อผู้ให้ข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมไทยโซ่ง

  ลำดับ

  ชื่อ นามสกุล

  ที่อยู่

  ความเชี่ยวชาญ/

  ตำแหน่งทางสังคม

  1

  นายตอง ทองเย็น

  อายุ 89 ปี

  60 หมู่ 5 ตำบลไผ่หูช้าง

  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  ปราชญ์ชาวบ้าน

   

  2

  นางบิง ทองคงหาญ

  อายุ 85 ปี

  17 / 1 หมู่ 5 ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  ปราชญ์ชาวบ้าน

  3

  นายหอม ทองคงหาญ

  อายุ 85 ปี

  17 / 1 หมู่ 5 ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  อดีตกำนันตำบลไผ่หูช้าง

  4

  นางเนื่อง ทองคงหาญ

  อายุ 72 ปี

  27/2 หมู่ 5 ตำบลไผ่หูช้าง

  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  ผู้ช่วยหมอเขย

  5

  นางพัน ทองเต่าอินทร์

  อายุ 78 ปี

  125/1 หมู่ 4 ตำบลไผ่หูช้าง

  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  ปราชญ์ชาวบ้าน

  6

  นายคำ ทองคงหาญ

  อายุ 69 ปี

  16 หมู่ 5 ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอ

  บางเลน จังหวัดนครปฐม

  หมอเสนผู้ท้าว

  7

  นายทำ รอดเจริญพันธ์

  อายุ 70 ปี

  45 หมู่ 5 ตำบลไผ่หูช้าง

  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  หมอเสนผู้น้อย

  8

  นางหวาน ทองคงหาญ

   

  16 หมู่ 5 ตำบลไผ่หูช้าง

  อำเภอบางเลน

  ปราชญ์ชาวบ้าน

  9

  นายทอน แป้นโก๋

  อายุ 64 ปี

  178 หมู่ 5 ตำบลไผ่หูช้าง

  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  ปราชญ์ชาวบ้าน

  10

  นายทองหยุด สระทองหยอย

  อายุ 71 ปี

  193 หมู่ 5 ตำบลไผ่หูช้าง

  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  ปราชญ์ชาวบ้าน

  ช่างทำหอแก้วเซียนและปลี

  11

  นางปิยวรรณ สุขเกษม

  อายุ 55 ปี

  1 หมู่ 5 ตำบลไผ่หูช้าง

  อำเภอบางเลน

  ปราชญ์ชาวบ้าน

  12

  นางเฉลาสระทองฮ่ม

  อายุ 76 ปี

  5  หมู่ 7 ตำบลสระพัฒนา

  อำเภอกำแพงแสน

  จังหวัดนครปฐม

  แม่มด

  13

  นางยอด ตาทองล้วน

  อายุ 82 ปี

  68 หมู่ 22 ตำบลสระสี่มุม

  อำเภอกำแพงแสน

  จังหวัดนครปฐม

  ผู้ช่วยแม่มด

  หมอขับ

   

  14

  นายใบโพธิ์ สระทองพูน

  32  หมู่ 4 ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน

  จังหวัดนครปฐม

  หมอเขยผู้ท้าว

  15

  นายบง สระทองล้อม

  อายุ 83 ปี

  2 หมู่ 4 ตำบลสระพัฒนา

  อำเภอกำแพงแสน

  จังหวัดนครปฐม

  หมอเขยผู้น้อย

  16

  นายเล็ก ล้วนโค

  อายุ 77 ปี

  32 หมู่ 14 ตำบลสระสี่มุม

  อำเภอกำแพงแสน

  จังหวัดนครปฐม

  ปราชญ์ชาวบ้าน

  17

  นายกำจร เพชรยวน

  อายุ 53 ปี

  32/1 หมู่ 11 บ้านเกาะแรต ตำบลบางปลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

  ผู้ใหญ่บ้าน

  18

  นายบุญช่วย เพชรหยอย

  อายุ 55 ปี

  หมู่ 14 บ้านเกาะแรต

  ตำบลบางปลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

   

  19

  นางถนอม คงยิ้มละมัย

  อายุ 70 ปี

  8 หมู่ 1 ตำบลหนองปรง

  อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

  ปราชญ์ชาวบ้าน

  20

  นางสาวหยด จอกถม

  อายุ 67 ปี

  48 หมู่ 1 ตำบลหนองปรง

  อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

  หมอขับ

  21

  นายบุญส่ง จำปีหอม

  อายุ 61 ปี

  9 หมู่ 5 ตำบลหนองปรง

  อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

  ปราชญ์ชาวบ้าน

  22

  นายพนัส ล้วนเมือง

  อายุ 66 ปี

  40 หมู่ 3 ตำบลหนองปรง

  อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

   

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย

  จังหวัดเพชรบุรี

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรง

  ปราชญ์ชาวบ้าน เรื่องเล่า

  23

  นายสำรวย จันทร์ผ่อง

  อายุ 67 ปี

  25 หมู่ 3 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

  ปราชญ์ชาวบ้าน

  ขับสายแปง เรื่องเล่า

  24

  นายแดง เชื้อนิล

  อายุ 90 ปี

  22 หมู่ 5 ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

  ปราชญ์ชาวบ้าน

   

  25

  นางสำเภา เมฆอ่อน

  อายุ 62 ปี

  6/1 หมู่ 5 ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

  ปราชญ์ชาวบ้าน

   

  26

  นางสมัย เกษมสงคราม

  อายุ 53 ปี

  30หมู่ 5 ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

  ปราชญ์ชาวบ้าน

  ปั้นเกล้า

  27

  นายสุธาวี กลิ่นอุบล

  อายุ 23 ปี

   

  3 หมู่ 5 บ้านท่าโล้

  ตำบลยางหย่อง

  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

  เยาวชนไทยโซ่งสนใจ

  งานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยโซ่ง

  28

  นางโฮม แอวงศ์

  อายุ 67 ปี

   

  46 หมู่ 1 บ้านเขาหัวจีน

  ตำบลห้วยยางโทน

  อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

  ปราชญ์ชาวบ้าน

  การทอผ้า

   

  29

  นางอุไร แห่งหน

  อายุ 61 ปี

   

  44 หมู่ 1 บ้านเขาหัวจีน

  ตำบลห้วยยางโทน

  อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

  ปราชญ์ชาวบ้าน

  การทอผ้า

   

  30

  นางสนิท กุมกร

  อายุ 57 ปี

  34 หมู่ 1 บ้านเขาหัวจีน

  ตำบลห้วยยางโทน

  อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

  ปราชญ์ชาวบ้าน

  การทอผ้า

   

  31

  นางสุรัตนา จันทร์กลั่น

  อายุ 45 ปี

  48/1 หมู่ 1 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

  ปราชญ์ชาวบ้าน

  การทอผ้า

  32

  นางวีณา สุขอยู่

  อายุ 44 ปี

  116 หมู่ 1 ตำบลห้วยยางโทน

  อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

  ปราชญ์ชาวบ้าน

  กิจกรรมท่องเที่ยว

  33

  นายพัน สุขอยู่

   

  55 หมู่ 1 ตำบลห้วยยางโทน

  อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

  หมอเสน

  ปราชญ์ชาวบ้าน

  34

  นางสน แร่อ่อน

  อายุ 83 ปี

  46 หมู่ 2 ตำบลดอนคา

  อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

  ปราชญ์ชาวบ้าน

  การฝีมือ เย็บปักไทยโซ่ง

  35

  นางบุญธรรม ปานแจ

  อายุ 75 ปี

  66 หมู่ 2 ตำบลดอนคา

  อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

  ปราชญ์ชาวบ้าน

  การฝีมือ เย็บปักไทยโซ่ง

  36

  นายมี ติ่งต้อย

   

  73 หมู่ 2 ตำบลดอนคลัง

  อำเภอดำเนินสะดวก

  จังหวัดราชบุรี

  อดีตผู้ใหญ่บ้าน

  37

  นางสาวบุญนันท์ กองทัพ

  อายุ 69 ปี

  24 หมู่ 3 ตำบลดอนคลัง

  อำเภอดำเนินสะดวก

  จังหวัดราชบุรี

  อดีตกำนันตำบลดอนคลัง

  38

  นายทวน แป้นโก๋

  อายุ 50ปี

  32 หมู่ 5 ตำบลแก้มอ้น

  อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

  ผู้ใหญ่บ้าน

  39

  นางสอ แป้นโก๋

  อายุ 86 ปี

  32 หมู่ 5 ตำบลแก้มอ้น

  อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี

  ปราชญ์ชาวบ้าน

   

  40

  นางหลอด ทองเชื้อ

  อายุ 71 ปี

  29 หมู่ 4 ตำบลดอนมะเกลือ

  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ประธานกลุ่มทอผ้า

  ดอนมะเกลือ

  41

  นายคง อัวคนซื่อ

  อายุ 83 ปี

  54 หมู่ 8 ตำบลดอนมะเกลือ

  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

  ปราชญ์ชาวบ้าน

  42

  นายเสาร์ อัวคนซื่อ

  อายุ 67 ปี

  54 หมู่ 8 ตำบลดอนมะเกลือ

  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

  ปราชญ์ชาวบ้าน

  43

  นางขวัญยืน ทองดอนจุย

   

  39 หมู่ 2ตำบลดอนมะนาว

  อำเภอสองพี่น้อง

  จังหวัดสุพรรณบุรี

  ประธานกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองไทยทรงดำบ้านดอนมะนาว

   

   

   

   

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.