ทัศนคติต่อภาษาที่ผู้พูดภาษาไทยโซ่งมีต่อภาษาไทยโซ่งของตนเอง (Language attitude)ประกอลด้วยทั้งคำถามทัศนคติในเชิงบวก และคำถามทัศนคติในเชิงลบ

  การนำเสนอข้อมูลนำเสนอตามกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามกลุ่มอายุ โดยหมายเลข 1 แทนกลุ่มตัวอย่างวัยสูงอายุ หมายเลข 2 แทนกลุ่มตัวอย่างวัยกลางคน และหมายเลข 3 แทนกลุ่มตัวอย่างวัยหนุ่มสาว ส่วนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 3 ช่วงอายุ แทนด้วยสัญลักษณ์ TC (Total Count)

  ทัศนคติต่อภาษาของกลุ่มไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม 

  ตารางแสดงจำนวนร้อยละและค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อภาษาของกลุ่มตัวอย่างไทยโซ่งจำแนกตามอายุในจังหวัดนครปฐม

  กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม สามารถวิเคราะห์ได้จากตารางข้างต้น ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ทุกกลุ่มตัวอย่างทุกช่วงอายุมีทัศนคติเชิงบวกต่อภาษากลุ่มชาติพันธุ์ของตน ดังจะเห็นได้จากกลุ่มคำถามทั้งเชิงบวกและเชิงลบ อาทิเช่น ความอยากให้ลูกหลานพูดภาษากลุ่มชาติพันธุ์ได้ คนรุ่นใหม่ควรพูดภาษาโซ่งให้ได้ดีเหมือนดังแต่ก่อน การเห็นคุณค่าของภาษากลุ่มชาติพันธุ์ การใช้ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ในโอกาสต่าง ๆ  หรือการใช้ภาษากลุ่มชาติพันธุ์สื่อสารในครัวเรือน เป็นต้น (ค่าสถิติเฉลี่ยร้อยละ 76.9-100)  ในด้านคำถามเชิงลบก็พบในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงอายุไม่อายที่จะต้องพูดภาษากลุ่มชาติพันธุ์ต่อหน้าผู้อื่น ไม่คิดว่าภาษาไทยโซ่งเรียนรู้ยาก ไม่เป็นการเสียเวลาที่จะเรียน ประเด็นนี้สอดคล้องกับคำถามเชิงบวก ที่กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงอายุเห็นว่าภาษาไทยโซ่งยังมีประโยชน์ในสังคมปัจจุบัน เช่นเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างทุกช่วงอายุมองว่า คนที่ยังพูดภาษาไทยโซ่งได้นั้นไม่เป็นคนหัวเก่าหรือคนหัวโบราณแต่อย่างใด นอกจากนี้ประเด็นที่ได้จากตาราง 7.22 ข้างต้นยังสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของการถดถอยของภาษาไทยโซ่งในอนาคต ดังจะสังเกตได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงอายุพิจารณาเห็นว่าอีก 30-40 ปีข้างหน้าภาษาไทยจะเข้ามาแทนที่ภาษาไทยโซ่ง ซึ่งเป็นประเด็นที่พบในแทบทุกกลุ่มชาติพันธุ์ หากกล่าวโดยสรุป ทุกช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติเชิงบวกต่อภาษากลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.