ในจังหวัดนครปฐมมีชุมชนไทยโซ่งอาศัยอยู่ในหลายพื้นที่ ได้แก่ ตำบลไผ่หูช้าง บ้านเกาะแรตพัฒนา อำเภอบางเลน ตำบลสระกระเทียม ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม ตำบลดอนข่อย ตำบลสระสี่มุม และตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน

  ชุมชนไทยโซ่งบ้านไผ่หูช้าง ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้มีการก่อตั้งสมาคมไทดำ (ประเทศไทย) มีนายกสมาคมคือ อาจารย์สุรีย์ ทองคงหาญ อาจารย์สุรียให้สัมภาษณ์ว่า “ไทยโซ่งนั้นควรจะเปลี่ยนเป็น“ไทดำ” เพราะอพยพมาจากประเทศอื่น ส่วน “ไทยโซ่ง” และ “ไทยทรงดำ” ซึ่งเป็นชื่อที่มาเรียกกันที่หลัง ได้มีการตั้งชมรมไทดำที่มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยได้ตั้งชมรมไว้ที่จังหวัดเลยหนึ่งแห่งแล้ว และที่รัฐไอโอว่า ก็ได้มีชาวไทดำที่อพยพไปอยู่ที่อเมริกาได้บริจาคที่ดินเพื่อเป็นสถานที่ของชมรมไทดำอีกด้วย” (22 กันยายน 2552)  ปัจจุบันนายกสมาคมคนปัจจุบัน คือ นายเมือง รักจ้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนพุทรา อำเภอดอนตูม

  ที่ชุมชนไผ่หูช้าง ได้มีการรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยโซ่ง โดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโซ่งที่โรงเรียนไผ่หูช้าง มีกลุ่มทอผ้าที่เข้มแข็ง มีวงแคนของเยาวชน วงบ่าวไก่ ไทดำ ผู้นำชุมชนที่ให้การสนับสนุนเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี นอกเหนือจากอาจารย์สุรีย์ ยังมีนายวิระ เปี่ยมอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง อาจารย์ชัยวัตร แก้วคำหา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง อาจารย์ชวลิต อารยุติธรรม ปราชณ์ชาวบ้านด้านภาษาไทดำ และอาจารย์ปิยวรรณ สุขเกษม อาจารย์โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

  ชุมชนไทยโซ่งบ้านเกาะแรตพัฒนา อำเภอบางเลน เป็นชุมชนไทยโซ่งที่เข้มแข็ง ใช้ศูนย์เด็กเล็ก เป็นศูนย์ของชุมชนไทยโซ่ง มีสิ่งของเครื่องใช้ของไทยโซ่งเก็บไว้ มีการตื่นตัวเรื่องภาษาไทยโซ่ง นายบุญชูเพชรหยอย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 อยากให้มีการเรียนการสอนที่โรงเรียนตั้งแต่ระดับประถม ปัจจุบันมีสอนในระดับมัธยมเท่านั้น

  บ้านเกาะแรต เป็นหมู่บ้านใหญ่จึงมีประวัติความเป็นมา เรื่องราว ศิลปะ รวมถึงวัตถุทางวัฒนธรรมพอสมควร ที่หมู่บ้านมีศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะแรต โรงเรียนวัดเกาะแรต มูลนิธิไทยทรงดำแห่งประเทศไทยซึ่งมีนายไสว เพชรรุณ ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ มีสถานที่ทำการอยู่ที่เลขที่ 119 หมู่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง กลุ่มหัตถกรรมจักสานที่หมู่ 12 ชุมชนไทยโซ่งที่บ้านเกาะแรตมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง เช่น นายเกรียงวิทย์ วิริยะหิรัญไพบูลย์ กำนันตำบลบางปลา นายปฐม ระวีฉาย ข้าราชการบำนาญกรมอุตนิยมวิทยา นายรุ่งโรจน์ เพชรยวน ผู้ใหญ่บ้านบ้านเกาะแรต หมู่ 14 และนายกำจร เพชรยวน เป็นต้น อีกทั้งชุมชนไทยโซ่งเกาะแรตมีการจัดงานประเพณีสงกรานต์เป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกับชุมชนไทยโซ่งอื่นๆ

  ชุมชนไทยโซ่งตำบลสระกระเทียม อำเภอเมือง (หมู่ที่ 9 บ้านดอนทราย) ได้มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทรงดำ ได้รับการสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระเทียม

  ชุมชนไทยโซ่งบ้านสะแกราย (หมู่ 9)ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง ผู้นำชุมชนบ้านสะแกราย คือ นายสะอาด มีดี ผู้ใหญ่บ้าน และนายวิทยา มียอด ได้จัดให้มีกิจกรรม เช่น

  • บ้านจำลองไทยโซ่งที่บ้านสะแกรายเป็นศูนย์วัฒนธรรมไตโซ่งดำ จัดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ 9 บ้านสะแกราย จัดโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
  • ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย (Thai wisdom inform center) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมวิถีชีวิต ดำเนินการโดยชาวบ้านสะแกราย
  • —กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองสะแกราย บ้านเลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลดอนยายหอม ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสี่ดาว (OTOP Product Champion) ปี 2552 ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าทอพื้นเมืองลายแตงโม โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2552
  • ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ 9บ้านสะแกราย สำนักงานพัฒนาชุมชน

  ชุมชนไทยโซ่งบ้านหัวถนน (หมู่ที่ 1) ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม ได้มีการฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยทรงดำภายใต้การนำของนายเมือง รักจ้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา และนายประสงค์ เตี๊ยะตราช้าง รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอนตูม ทำหน้าที่ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตไทยทรงดำบ้านหัวถนน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาภูมิปัญญาชาวไทยโซ่งในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีกิจกรรมเรียนรู้ เช่น การแสดงวัฒนธรรมประเพณีไทยโซ่ง สาธิตการทอผ้าด้วยไหม การย้อมผ้า สาธิตอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของชาวไทยโซ่ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไทยทรงดำ บ้านหัวถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม

  ในโอกาสเทศกาลสำคัญ เช่น วันสงกรานต์ ชุมชนไทยโซ่งทุกชุมชนจะจัดงานสงกรานต์ ที่ชุมชนบ้านหัวถนน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทราร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้จัดให้มีโครงการประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทรงดำเป็นประจำทุกปี

  ชุมชนไทยโซ่งบ้านดอนทอง ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน ผู้นำชุมชนบ้านดอนทอง คือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติชาย สิบแอง ได้มีโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทรงดำ โครงการนี้มีจุดประสงค์ที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยทรงดำไว้ทั้งหมด จะสร้างบ้านไทยทรงดำเพื่อจัดกิจกรรม เป็นพิพิธภัณฑ์ และที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว พื้นที่ดำเนินการ คือ ที่สาธารณะประโยชน์บ้านโคกหลวง หมู่ที่ 15ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จะมีการปรับภูมิทัศน์ เพื่อทำเป็นโฮมสเตย์ เพราะหมู่บ้านนี้มีภูมิทัศน์ที่เอื้ออำนวยอยู่แล้ว มีวัดป่าดอนทอง (สายหลวงพ่อชา) ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมได้ โครงการนี้กำลังของบประมาณมาสนับสนุน

  ชุมชนไทยโซ่งที่รวมตัวกันเป็นชุมชนที่เข็มแข็ง คือ ชุมชนไทยโซ่งสระสี่มุม และชุมชนไทยโซ่ง สระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน มีการใช้ภาษาไทยโซ่งในชีวิตประจำวัน มีประเพณี พิธีกรรม เช่น วันที่ 17เมษายน ของทุกปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมจะจัดงานไทยทรงดำ มีรำฟ้อนแคน ที่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หมู่บ้านเสืออีด่าง ที่วัดลาดปลาเค้ามีอาจารย์สุรีย์ ทองคงหาญ นายกสมาคมไทดำ (ประเทศไทย) เป็นผู้สอนภาษาไทยโซ่งทุกวันศุกร์ มีการจัดทำคู่มือการเรียนภาษาไทดำ

  นายทวีวัฒน์ คชศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน ได้สนับสนุนให้อนุรักษ์ประเพณีของไทยโซ่ง ได้มีการสร้างบ้านไทยโซ่งที่โรงเรียนวัดลาดปลาเค้าเพื่อเก็บสิ่งของที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยโซ่ง โดยใช้เงินบริจาคในการสร้างบ้านหลังนี้ ในขณะนี้เพิ่งเริ่มก่อสร้าง ตามริมสระบางแห่งได้สร้างเถียงนาหลังเล็ก ๆ มีหลังคาแบบไทยโซ่งไว้อีกด้วย

   

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.