ภาษาไทยโซ่งหรือภาษาไทดำที่พูดอยู่ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดอยู่ในภาษาตระกูลไท (Tai Family) สาขาตะวันตกเฉียงใต้ (Southwestern Branch) (Li, 1960) และ Hartmenn (1980) ได้แบ่งภาษาไทสาขาตะวันตกเฉียงใต้ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะการแตกตัวของวรรณยุกต์ ภาษาไทยโซ่งหรือภาษาไทดำจัดอยู่ในกลุ่มตะวันตกเฉียงใต้ตอนบน (Upper Southwestern Tai) ซึ่งประกอบด้วยภาษาไทแดง ไทดำ ไทขาว ลื้อ เชียงตุง ลื้อเชียงรุ้ง ชาน (เหนือ) (สมทรง บุรุษพัฒน์, 2540)

  ระบบเสียง ระบบคำ และระบบไวยากรณ์ภาษาไทยโซ่งที่ปรากฎในเว็บไซด์การจัดการเอกสารและข้อมูลภาษาไทยโซ่งนี้เป็นภาษาไทยโซ่งถิ่นนครปฐม ระบบเสียงเป็นระบบเสียงที่อ้างอิงมาจากผลงานวิจัยของกันทิมา วัฒนะประเสริฐ และสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ (2531) ระบบคำบรรยายตามลักษณะโครงสร้างคำและหมวดคำตามผลงานวิจัยของสุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ อัญชลี สิงห์น้อย และศิริพร มณีชูเกตุ (2546) ส่วนระบบไวยากรณ์บรรยายโดยใช้กรอบทฤษฎีเทคมีมิค

  ภาษาของไทยโซ่งจะประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

  *** เนื่องจากระบบเสียง ระบบคำ และระบบไวยากรณ์ใช้ฟอนต์ (font) แบบพิเศษ ทำให้ไม่สามารถดูผ่านเว็บบราวเซอร์ได้ทางผู้จัดทำจึงอัพโหลดเป็นไฟล์เอกสาร pdf แทน ***

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.