ชุมชนไทยโซ่งในจังหวัดราชบุรีอาศัยอยู่ใน 4 อำเภอ ได้แก่ ชุมชนไทยโซ่งที่อำเภอจอมบึง อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบางแพ และอำเภอปากท่อ

  ชุมชนไทยโซ่งที่อำเภอจอมบึง อาศัยอยู่ที่ตำบลจอมบึง ที่ หมู่ 5 บ้านตลาดควาย มีประชากรไทยโซ่งประมาณ 500 คน (จากแบบสอบถามประชากร)

  ชุมชนไทยโซ่งที่อำเภอดำเนินสะดวก อาศัยอยู่ใน 2 ตำบล คือ (1) ตำบลดอนคลัง ที่ หมู่ 1 บ้านตับเป็ด หมู่ 2 บ้านโคกกลาง หมู่ 3 บ้านดอนคลัง หมู่ 4 บ้านหัวโคก หมู่ 5 บ้านรางเฟื้อ ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลังบอกว่า ประชากร 90% ในตำบลดอนคลังเป็นไทยโซ่ง ที่ หมู่ 3 บ้านดอนคลัง เป็นพื้นที่ ๆ มีกิจกรรมด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำประจำทุกปี (2) ตำบลบัวงาม ที่ หมู่ 1 บ้านบัวงาม หมู่ 2 บ้านตลาดบัวงาม หมู่ 3 บ้านคอกควาย หมู่ 4 บ้านดงมะขาม หมู่ 5 บ้านดอนข่อย หมู่ 6 บ้านตาลเรียง

  ชุมชนไทยโซ่งที่อำเภอบางแพ อาศัยอยู่ในตำบลดอนคา ที่ หมู่ 2 บ้านดอนพรม หมู่ 4 บ้าน
  ดอนคา หมู่ 5 บ้านตากแดด กำนันประจวบ ติ่งต้อย กำนันตำบลดอนคา กล่าวว่า 80 % ของประชากรตำบลดอนคาเป็นไทยโซ่ง มีประวัติชุมชนร่วม 170 ปี บรรพบุรุษย้ายมาจากจังหวัดเพชรบุรี ที่วัดดอนพรหม บ้านดอนคา ทางวัดร่วมกับชุมชนและหน่วยงานรัฐ ร่วมสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำขึ้น โดยได้รับความช่วยเหลือจากพระครูถาวรวิหารการ เจ้าอาวาสวัดดอนพรหม ซึ่งท่านก็มีเชื้อสายไทยโซ่งเช่นกัน (สัมภาษณ์วันที่ 18 มกราคม 2553)

  ชุมชนไทยโซ่งที่อำเภอปากท่อ อาศัยอยู่ใน 2 ตำบล คือ (1) ตำบลห้วยยางโทน ที่ หมู่ 1 บ้านหัวเขาจีน หมู่ 2 บ้านห้วยยางโทน หมู่ 3 บ้านหนองลังกา หมู่ 4 บ้านพุเกตุ หมู่ 5 บ้านพุมะเดื่อ ชุมชนไทยโซ่งที่นี่ส่วนใหญ่ย้ายมาจากอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีประวัติชุมชนประมาณ 60 ปี มีไทยโซ่งมากที่ หมู่ 1 บ้านเขาหัวจีน ประมาณ 100 หลังคาเรือน (สัมภาษณ์วันที่ 19 มกราคม 2553) (2) ตำบลทุ่งหลวง ที่ หมู่ 11 บ้านหนองวัวดำ ไทยโซ่งที่นี่ย้ายมาจากอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ประวัติชุมชนประมาณ 50 ปี มีไทยโซ่งประมาณ 50 คน

  แผนที่แสดงบริเวณที่มีการใช้ภาษาไทยโซ่งในจังหวัดราชบุรี

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.