ไทยโซ่งมีชื่อเรียกที่ใช้เรียกต่างกัน เช่น ลาวโซ่ง ลาวโซ่งดำ ไทยทรงดำ ผู้ไทยดำ การที่เรียกไทยโซ่งว่าลาวโซ่ง เนื่องจากถิ่นฐานเดิมของชาวไทยโซ่งอยู่ที่ประเทศลาว ชาวไทยโซ่งจึงถือว่าตนเองเป็นคนลาวและใช้ภาษาลาว นอกจากนี้คนไทยภาคกลางจะเรียกคนเชื้อสายลาวดังเช่นไทยโซ่งว่า “คนลาว” ถึงแม้ว่าในทางภาษาศาสตร์พบว่า ลาวโซ่งไม่ได้เป็นภาษาย่อยในกลุ่มลาว แต่อยู่ในกลุ่มไท (สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ และกันทิมา วัฒนะประเสริฐ, 2539) การสะกดคำว่าไทยโซ่ง บางแห่งสะกดว่า “ไทโซ่ง” เพราะคำว่า “ไท” ใช้เรียกกลุ่มชนที่พูดภาษาตระกูลไทที่อาศัยอยู่นอกประเทศไทย เช่น ไทดำ ไทขาว ในประเทศเวียดนาม เป็นต้น ส่วน “ไทย”  หมายถึง กลุ่มชนที่พูดภาษาตระกูลไทที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เนื่องจากไทยโซ่งมีบรรพบุรุษที่อพยพมาจากประเทศลาวจึงมีการสะกดคำว่า “ไทโซ่ง” เพื่อบ่งชี้ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศอื่น ส่วนคำว่า “โซ่ง ทรง” มีความหมายว่า “กางเกง” และคำว่า “โซ่งดำ ทรงดำ” เป็นคำเรียกตามเครื่องนุ่งห่มที่ใช้เนื่องจากไทยโซ่งนิยมนุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าสีดำย้อมด้วยคราม (นิพนธ์ เสนาพิทักษ์, 2523) ในเว็บไซด์นี้ใช้ชื่อ “ไทยโซ่ง”  

  นอกจากความหมายที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น นายพนัส ล้วนเมือง (สัมภาษณ์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553) อายุ 66 ปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “คำว่า “โซ่ง” น่าจะเป็นหน่วยการปกครองอย่างหนึ่งโดยมีเชียงเป็นหน่วยการปกครองที่อยู่ในสุด รอบนอกถัดออกมาเป็นเวียง และรอบนอกสุดเป็น “โซ่ง” ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้านประมาณ 5-10 หมู่บ้าน เวียงจะแบ่งออกเป็น 4 โซ่ง” นายพนัสยังกล่าวว่า “ไทยทรงดำ เดิมเรียกว่า “ไทดำ” อพยพมาจากเมืองลอ เลยเมืองแถงซึ่งเป็นชื่อเก่าของเมืองเดียนเบียนฟู อยู่สิบสองจุไท เมื่ออพยพเดินทางมาประเทศไทย มีคนถามว่ามาจากไหน ไทดำก็จะตอบว่า “มาจากโซ่งใด” จึงเรียก “ไทดำ” ว่า “ไทยโซ่ง” และปรับเปลี่ยนมาเป็น “ไทยทรงดำ” ในปัจจุบันซึ่งเป็นชื่อที่คนไทยทรงดำส่วนใหญ่พอใจ แต่ถ้าจะให้ถูกต้องควรเรียกว่า “ไทดำ”

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.