กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งในระดับชุมชนระหว่างจังหวัดในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย มีการร่วมตัวจัดตั้งสมาคม มูลนิธิ และชมรม ได้แก่ สมาคม ไทดำ (ประเทศไทย) โดยมีอาจารย์สุรีย์ ทองคงหาญ เป็นนายกสมาคม มีสถานที่ทำการสมาคมอยู่ที่บ้านไผ่หูช้าง ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นอกเหนือจากสมาคมไทดำ (ประเทศไทย) ที่จังหวัดนครปฐม มูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทย โดยมีนายไสว เพชรรุณ เป็นประธานมูลนิธิ มีสถานที่ทำการอยู่ที่เลขที่ 119 หมู่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  นอกจากนี้ ในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ ยังมีการจัดตั้งชมรมไทดำภาคเหนือ โดยมีผู้อำนวยการวิเชียร เชื่อมชิต เป็นประธานชมรมไทดำภาคเหนือ (เว็บไซด์ http://www.thaisongdumphet.is.in.th/?md=webboard&ma=showtopic&id=731)

  ด้วยการที่กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งมีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีกลุ่มชาติพันธุ์โซ่งจำนวนหนึ่งอพยพไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่มลรัฐไอโอว่า มีการจัดตั้งสมาคม    ไทดำในสหรัฐอเมริกา  (เว็บไซด์ http://acbsia.tripod.com/taicommunity/index.html) ในเว็บไซด์นี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนไท (Tai Community)หมู่บ้านไท (Tai Village)ในประเทศสหรัฐอเมริกา และในปัจจุบันนี้ นอกจากเว็บไซด์ไทดำในประเทศสหรัฐอเมริกา ยังมีเฟซบุ๊คชุมชนไทดำ (Tai Dam Community Facebook) อีกด้วย

  นอกจากการจัดตั้งสมาคมและชมรมไทดำ ณ สถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทยยังมีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น ศูนย์รวมข้อมูลไททรงดำ (เว็บไซด์ http://www.thaisongdum.com) ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย (Thai Song Dam Khao-Yoi Culture Center) (เว็บไซด์ http://www.thaisongdam-khaoyoi.com/thai/about/about07.php)  ศูนย์ศึกษาไทดำประเทศไทย (เว็บไซด์ http://www.thaisongdumphet.is.in.th/) พิพิธภัณฑ์ปานถนอม (เว็บไซด์ http://www.thaisongdum.org./) โดยพิพิธภัณฑ์ปานถนอม เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้ง ดูแลโดยปราชญ์ชาวบ้าน คือ อาจารย์ถนอม คงยิ้มละมัย ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

  สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยโซ่ง ในประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนการเขียนตัวอักษรไทดำ โดยอาจารย์สุรีย์ ทองคำหาญ และอาจารย์ชวลิต อารยุติธรรม ปราชญ์ชาวบ้านไทยโซ่งเป็นผู้สอนภาษาไทยโซ่งให้กับโรงเรียนต่าง ๆ  ในหลายจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก รวมทั้งจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งอาศัยอยู่ สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ศูนย์การศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Center of Southern Asian Studies) มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อิลลินอยส์ โดย Professor John F. Hartmann มีการจัดตั้งเว็บไซด์เกี่ยวกับไทดำ เรียกว่า “SEAsite” (เว็บไซด์ http://www.seasite.niu.edu/tai/TaiDam) เนื้อหาสาระสำคัญที่แสดงในเว็บไซด์ ประกอบด้วยความรู้เรื่องภาษาไทยดำ วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทดำ นอกจากนี้ยังมีการให้ดาวน์โหลด Font อักษรไทดำ มีหน้าเว็บไซด์ที่ให้ข้อมูลระบบเสียงภาษาไทดำ ประกอบด้วยพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ไทดำ รวมทั้งหนังสือตัวอักษรไทดำ (Tai Dam Alphabet Book)นอกจากนี้ ยังมีหนังสือรวมคำศัพท์ ไทดำ-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทดำ (Tai Dam-English, English-Tai Dam Vocabulary Book) จัดพิมพ์โดย Summer Institute of Linguistics ที่ตีพิมพ์ออกมาเพื่อใช้ในกลุ่มนักวิชาการเชื้อสายไทยโซ่งที่สอนเขียนอักษรไทดำ ได้แก่ อาจารย์ชวลิต อารยุติธรรม และอาจารย์สุรีย์ ทองคำหาญ รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาอักษรไทดำ และภาษาไทดำ

  เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งที่เข้มแข็งยังเห็นได้จากการมีวิทยุชุมชนที่จัดรายการด้วยภาษาไทยโซ่งเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง ตัวอย่างเช่น วิทยุชุมชนคลื่น AM 70-75 จัดรายการโดยอาจารย์สามชัย ธีระพงษ์ ออกอากาศเวลา 10.00 – 11.00น. จันทร์-ศุกร์ ประชาสัมพันธ์การจัดการประเพณีไทยทรงดำ / ไทยโซ่ง ในช่วงสงกรานต์ของทุกปีในแต่ละชุมชนไทยโซ่ง ดังนั้นข่าวสารความรู้ต่างๆ จะได้รับการออกอากาศและประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งอย่างต่อเนื่อง วิทยุชุมชนบ้านจอมบึง รายการอนุรักษ์ภาษาถิ่นไทยโซ่ง คลื่น FM 105.75 จัดรายการโดย อาจารย์ขวัญใจ สายสุด ออกอากาศเวลา 18.00 -20.00 น. ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จัดรายการให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง ความรู้เหล่านี้ที่สื่อสานผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนนี้เป็นจุดเชื่อมโยงกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งในทุกช่วงอายุได้เป็นอย่างดี

  ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน และมีการแสดงพลังความเข้มแข็งของกลุ่มชาติพันธุ์ในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเกาะเกี่ยวความสัมพันธ์ทางเชื้อสายและเครือญาติที่อาศัยอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ  ทั้งในระดับประเทศและระดับต่างประเทศ

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.