กันทิมา วัฒนะประเสริฐ และสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ. 2531. ระบบเสียงภาษาลาวของลุ่มแม่น้ำท่าจีน. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
  จิราพร เจริญสุข 2517 พิธีศพของลาวโซ่งที่ตำบลบ้านดอน  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยศิลปากร.
  ด่อง ที พง. 2553. วิถีชีวิตของชาวไทยโซ่ง: กรณีศึกษาบ้านไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฐพระนคร.
  ถนอม คงยิ้มละมัย. 2544. เรื่องอำเภอเขาย้อย. เอกสารประกอบการสอน วิชา ส 071ท้องถิ่นของเรา 1 (อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี). เพชรบุรี : โรงเรียนเขาย้อยวิทยา. 
  ธิดา ชมภูนิช. 2539 การศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม. สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎนครปฐม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร.
  นิพนธ์ เสนาพิทักษ์. 2523. ผู้ไทยโซ่ง. สาส์นผู้ไทย (หน้า 6-36). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรพิทยา.
  นุกูล ชมภูนิช.  2538.  ประเพณีชาวไทยโซ่งหมู่บ้านเกาะแรต. กรมการฝึกหัดครู  กระทรวงศึกษาธิการปี 2531. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์ น.ฐ.
  บุญมี ปาริชาติธนกุล. 2546. ความเชื่อเรื่องผีในพิธีกรรมของชาวไทยโซ่งบ้านไผ่หูช้าง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
  ประยุทธ สืบอารีพงศ์. 2551. โซ่งดอนมะนาว วิถีชีวิตชุมชนชาวไทยทรงดำบ้านดอนมะนาว อำเภอ                 สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพ: เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป. 
  ปิยวรรณ สุขเกษม. 2553. หนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับท้องถิ่นไทยโซ่งบ้านไผ่หูช้าง ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  พนิดา เย็นสมุทร. 2524. คำและความหมายในภาษาลาวโซ่ง. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร. 
  พเยาว์ เจริญฉาย. 2551. การศึกษาคำศัพท์ภาษาตระกูลไทในจังหวัดลพบุรีและอิทธิพลของเทคโนโลยีต่อ
  การเปลี่ยนแปลงการใช้คำศัพท์. รายงานการวิจัยภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
  พระมหามนตรี ขนนิสาโร. 2538. ชาวไทยโซ่งเป็นลาวหรือไทย. ใน : หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาส ก่อตั้งและเปิดป้ายมูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทย “งานอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ”บ้านเกาะแรด ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม.วันที่ 9 เมษายน 2548. 
  พิกุลทอง วันวงษ์ (รวบรวม). 2550. สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของเรา เรื่อง ไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง). สมุทรสาคร: โรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร. เอกสารเผยแพร่อัดสำเนา.
  พิกุลทอง วันวงษ์ และ พูนทรัพย์ ขวัญดี. 2550. รายงานสรุปโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทยทรงดำ. สมุทรสาคร: โรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร. เอกสารเผยแพร่อัดสำเนา.
  ภัททิยา ยิมเรวัต. 2544.  ประวัติศาสตร์สิบสองจุไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สร้างสรรค์จำกัด.
  ม. ศรีบุษรา (นามแฝง). 2530. ไทยดำรำพัน.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บรรณกิจ.
  ราชบัณฑิตยสถาน. 2546. ศัพท์ภาษาศาสตร์. กรุงเทพฯ: สหมิตรพริ้นติ้ง.
  ราชบัณฑิตยสถาน. 2553. พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บริษัทรุ่งศิลปะการพิมพ์ (1977).
  เรณู เหมือนจันทร์เชย.  2541.  การศึกษาอิทธิพลของความเชื่อ  ประเพณี  และพิธีกรรมของชาวไทยโซ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต:  กรณีศึกษาหมู่บ้านแหลมกระเจา ตำบลลำลูกบัว  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิยาลัยมหิดล,นครปฐม
  เรณู เหมือนจันทร์เชย. 2542. โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ความเชื่อเรื่องผีของไทยโซ่ง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิกจำกัด.
  เรณู เหมือนจันทร์เชย. 2546. โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: นิทานไทยโซ่ง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิกจำกัด.
  วาสนา อรุณกิจ. 2529.  พิธีกรรมและโครงสร้างทางสังคมของลาวโซ่ง.    วิทยานิพนธ์สังคมมหาบัณฑิต,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 
  วิลาวัณย์ ปานทอง, วรวรรธน์ ศรียาภัย, กรรณิการ์ รักษา, ภูเนตุ จันทร์จิต, และแสน ไชยบุญ. 2551. ภาษาและวัฒนธรรมไทยทรงดำ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สัมปชัญญะ.
  วีระพงศ์ มีสถาน. 2550. ฅนราชบุรี.ราชบุรี:บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์.
  ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา. 2541ก. คนราชบุรี. ใน:สุดารา สุจฉายา. (บรรณาธิการ), ราชบุรี. (หน้า 231-269).กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สารคดี.
  สมทรง บุรุษพัฒน์.  2524.  การเล่นคอนของลาวโซ่งที่บางกุ้ง. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม  เพื่อพัฒนาชนบท,มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม
  สมทรง บุรุษพัฒน์. 2540. สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ไทยโซ่ง.กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.
  สมทรง บุรุษพัฒน์ สุจริตลักษณ์ ดีผดุง สุมิตรา สุรรัตน์เดชา ปัทมา พัฒน์พงษ์ ณรงค์ อาจสมิติและ พิเชฐ สีตะพงศ์. 2554.การใช้ภาษาและทัศนคติต่อภาษาและการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สร้างสื่อ
  สิริ พึ่งเดช (สุลิ นามแฝง). 2519. ประวัติลัทธิของผู้ไตซงดำ.พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา.
  สุดารา สุจฉายา. (บรรณาธิการ).2541. ราชบุรี.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สารคดี.
  สุธาวี กลิ่นอุบล. 2552. ภาคนิพนธ์คติชนวิทยา หมู่บ้านท่าโล้หมู่ 5 ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี. ภาคนิพนธ์คติชนวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
  สุมิตร ปิติพัฒน์,บัณฑร อ่อนดำ และพูนสุข ธรรมภิมุข. 2521. ลาวโซ่ง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  สุริยา รัตนกุล, คุณหญิง, สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, ยงยุทธ บุราสิทธิ์, ภัททิยา ยิมเรวัต และพรทิพย์ อุศุภรัตน์. 2544. รายงานการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรี. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท,มหาวิทยาลัยมหิดล.
  สุริยา รัตนกุล, คุณหญิง. 2548. นานาภาษาในเอเชียอาคเนย์: ภาษาตระกูลไท. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 
  สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ. 2545.แผนที่ภาษาศาสตร์จังหวัดราชบุรี. รายงานการวิจัย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์,มหาวิทยาลัยศิลปากร.
  สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ และกันทิมา วัฒนะประเสริฐ. 2539. วิเคราะห์การใช้คำและการแปรของภาษาของคนสามระดับอายุในชุมชนภาษาลาวลุ่มน้ำท่าจีน.รายงานการวิจัย. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
  สุวิไล เปรมศรีรัตน์, สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, เอกพงษ์ สุวรรณเกษร์, อภิญญา บัวสรวง, อิสระ ชูศรี, โสภนา
  ศรีจำปา และคณะ. 2547. แผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
  อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. 2548. ภาษาในสังคมไทย: ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  อรัญ ยูแบงค์. 2548. พระเจ้าถ้าพระองค์มีจริงขอให้. เชียงใหม่ :โรงพิมพ์ ACTS
  เอมอร เชาวน์สวน. 2537. การศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ภาษาลาวในจังหวัดนครปฐม และภาษาลาวในแขวงบ่อแก้วประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

   

  เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

  จังหวัดราชบุรี. 2553. สายสัมพันธ์ 8 เชื้อชาติในราชบุรี. สืบค้นวันที่ 29 มกราคม 2553,จาก http://www.ratchaburi.go.th
  ชมรมไทดำภาคเหนือ. 2011. สืบค้นวันที่ 11 มีนาคม 2554, จาก http://www.thaisongdumphet.is.in.th/?md=webboard&ma=showtopic&id=731
  นครชุมน์. 2553. สืบค้นวันที่ 2 พฤษภาคม 2553, จาก http://watyaiweb.igetweb.com
  พิพิธภัณฑ์ปานถนอม. 2554. สืบค้นวันที่ 11 มีนาคม 2554, จาก http://www.thaisongdum.org./
  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง. 2554. สืบค้นวันที่ 11 มีนาคม 2554, จาก http://monstudies.org/wat.php
  ภาษาเขียนไทยดำ. 2554. สืบค้นวันที่ 11 มีนาคม 2554, จาก http://www.seasite.niu.edu/tai/TaiDam/
  ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม. 2551. ประเพณีและพิธีกรรม.สืบค้นวันที่17 พฤศจิกายน 2552,จาก http://province.m-culture.go.th/vdn_nk/index.php?c=list&menu=32
  ศูนย์รวมข้อมูลไททรงดำ. 2554. สืบค้นวันที่ 11 มีนาคม 2554, จาก http://www.thaisongdum.com/
  ศูนย์รวมข้อมูลไททรงดำ. 2554. หมู่บ้านไททรงดำ. สืบค้นวันที่ 11 มีนาคม 2554, จาก http://www.thaisongdum.com/category/thauidum-village
  ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ปิยะชนก. 2554.  สืบค้นวันที่ 11 มีนาคม 2554, จาก http://www.piyachanok.com/
  ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย (ThaiSong Dam Khao-Yoi Culture Center). 2554. สืบค้นวันที่ 11 มีนาคม 2554, จาก http://www.thaisongdam-khaoyoi.com/thai/about/about07.php (โดยเทศบาลตำบลเขาย้อย เพชรบุรี)
  ศูนย์ศึกษาไทดำประเทศไทย. 2554. สืบค้นวันที่ 11 มีนาคม 2554, จาก http://www.thaisongdumphet.is.in.th/
  สมาคมไทยทรงดำสหรัฐอเมริกา. 2554. สืบค้นวันที่ 11 มีนาคม 2554, จาก http://acbsia.tripod.com/taicommunity/index.html

   

  ติดต่อเรา

   
  • ปัทมา พัฒน์พงษ์
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel: 66 (0) 2800-2308 - 14

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค

   
  • เฟสบุ๊ค

  งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัฒนธรรม ความเชื่อ ของไทยโซ่งหรือไทยทรงดำ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ หรือ สามารถติดผ่านทางเว็บไซค์นี้เพื่ออัพเดทข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยสามารถส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.